Apel w sprawie zmiany w kodeksie karnym

 

,,Wolność polityczna polega na bezpieczeństwie, lub bodaj przekonaniu, jakie się ma o swoim bezpieczeństwie. Nic nie naraża tego bezpieczeństwa bardziej niż oskarżenia publiczne lub prywatne. Od dobroci zatem praw kryminalnych zależy tedy głównie wolność obywatela.”
Monteskiusz (O duchu praw)

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1984, ratyfikowana przez Polskę 26 lipca 1989, nigdy nie znalazła w naszym kraju konsekwentnego, pełnego, prawnego działania, które zabezpieczałoby obywateli RP i inne osoby przebywające na terytorium RP przed nadużyciami ze strony władzy państwowej lub instytucji ją reprezentujących. Naszym zdaniem ten rodzaj przestępstw powinien być ujęty i precyzyjnie opisany w kodeksie karnym, co pozwoli na skuteczne ściganie sprawców takich czynów. Publiczna debata ,która byłaby nieodłącznym elementem tej zmiany, będzie miała znaczący walor w edukacji obywatelskiej .Pozwoli ona na takie opisanie państwa prawa, w którym obywatele w kontakcie czy konfrontacji z państwem będą mogli czuć się bezpiecznie.

Konwencja stanowi:

Artykuł 1.

W rozumieniu niniejszej konwencji określenie „tortury” oznacza każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne lub psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią, albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub osobę trzecią albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo z wyraźną zgodą.

Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo.

Stosowanie tortur powinno być karane (art.4 i następne).

Jesteśmy przekonani ,że w każdym systemie politycznym działają ludzie ,którzy chcą egzekwować ,,prawo i sprawiedliwość” podążając „na skróty” w myśl zasady :cel uświęca środki, jednak jak tragiczne, demoralizujące, destrukcyjne dla autorytetu państwa są tego rodzaju przestępstwa mogliśmy się przekonać oglądając w telewizji kaźń Igora Stachowiaka.

Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom naszego apelu, przekonani, że podjęte przez nas działania będą służyły praworządności a tym samym bezpieczeństwu i wolności obywateli.